Gezangboek.nl De dag der kroning is gekomen

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 De dag der kroning is gekomen,
de dag van eer en heerlijkheid!
de Heer' heeft weder ingenomen
Zijn zetel na volbrachte strijd.
Aard' en hemel zingen
van de grote dingen,
die Hij wrocht op aard.
Voor der jong'ren ogen
steeg Hij naar den hogen,
eer, aanbidding waard.

2 Ontsluit u voor de Vorst der ere,
gij, poorten der gerechtigheid!
Ontvangt der legerscharen Heere
in Zijne Midd'laarsmajesteit!
Jezus daalde neder,
maar nu keert Hij weder
in Zijn heerlijkheid,
waar Hij voor de Zijnen
tot Hij zal verschijnen
bidt, en plaats bereidt.

3 De Heere sprak tot mijne Heere:
"Zit aan Mijn rechterhand met Mij."
Dat alle hoogheid zich vernere
voor 't machtwoord dezer heerschappij.
Die de mensen hoonden
en met doornen kroonden,
leeft, gekroond met eer.
Die de wereld smaadde
en met vloek belaadde,
heerst als aller Heer'.

4 Gij zaagt uw Heer' ten hemel varen,
de Heil'ge Geest daald' op u neer,
G' ontvingt die gave, blijde scharen,
thans geen verlaten wezen meer.
d' Engelen daarboven,
met de heil'gen, loven
Christus, thans gekroond,
en de Kerk beneden
ziet zijn plaats bekleden,
daar Zijn Geest hier woont.

5 Komt laat ons hopen, bidden, waken
en ons versterken in ons Hoofd!
Ook heden wil Hij vreugde maken
voor al wie deze Geest gelooft.
Gij stort uit den hoge
stromen op het droge,
laving aan wie dorst.
Gij werd opgenomen,
maar zult weder komen,
's werelds Vredesvorst!

Bron: SZ23 IsaƤc da Costa (1798-1860)


Ps 33 Zingt vrolijk, heft de stem naar boven / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 33
Ps 67 D' algoede God zij ons genadig / H. Ghijsen - Psalm 67


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact