Gezangboek.nl Ps 111 Looft, Hallelujah, looft den Heer'

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Looft, Hallelujah, looft den Heer';
Mijn ganse hart verheft Zijn eer.
Ik zal Zijn Naam en grootheid prijzen;
'k Zal, met d' oprechten onderling,
vereend, in hun vergadering
en raad, Hem plechtig eer bewijzen.

2 Des Heeren werken zijn zeer groot;
wie ooit daarin zijn lust genoot,
doorzoekt die ijvrig en bestendig;
zijn doen is enkel majesteit,
aanbiddelijke heerlijkheid,
en Zijn gerechtigheid onendig.

3 Hij maakte, Hij, die heerlijk is,
Zijn wondren een gedachtenis;
Hij is barmhartig en genadig;
Hij gaf hun, die Hem vrezen, spijs;
en Zijnen groten Naam ten prijs,
gedenkt Hij Zijns verbonds gestadig.

4 Hij heeft de kracht Zijns werks getoond
aan 't volk, waarbij Hij gunstrijk woont.
Hij gaf, ten hunnen nutt' en voordeel,
hun d' erve van het heidendom.
Des Heeren werken zijn alom
en altoos waarheid, recht en oordeel.

5 't Is trouw, al wat Hij ooit beval;
het staat op recht en waarheid pal,
als op onwrikbre steunpilaren.
Hij is het, die verlossing zond
aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond
met hen in eeuwigheid bewaren.

6 Zijn Naam is heilig en geducht;
de vijand beeft op Zijn gerucht!
Maar 's Heeren vrees zal altoos wezen
't begin der wijsheid: wien Gods hand
die doet betrachten, heeft verstand.
Zijn Naam blijft eeuwiglijk geprezen.

Bron: Psalm 111 J.E. Voet


O dag zeer groot van heerlijkheid / Willem Sluiter (1627-1673) - SZ26
Ps 24 Al d' aard' en alles wat zij geeft / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 24
Ps 62 Mijn ziel is immers stil tot God / J.E. Voet - Psalm 62
Ps 95 Komt, laat ons samen Isrels Heer / J.E. Voet - Psalm 95


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact