Gezangboek.nl Ps 130 Uit diepten van ellenden

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Uit diepten van ellenden
roep ik, met mond en hart,
tot U, die heil kunt zenden;
o Heer', aanschouw mijn smart;
wil naar mijn smeekstem horen;
merk op mijn jammerklacht;
verleen mij gunstig' oren,
daar 'k in mijn druk versmacht.

2 Zo Gij in 't recht wilt treden,
o Heer', en gadeslaan
onz' ongerechtigheden;
ach, wie zou dan bestaan?
Maar neen, daar is vergeving
altijd bij U geweest;
dies wordt Gij, Heer', met beving,
recht kinderlijk gevreesd.

3 Ik blijf den Heer' verwachten;
mijn ziel wacht ongestoord;
ik hoop, in al mijn klachten,
op Zijn onfeilbaar woord;
mijn ziel, vol angst en zorgen,
wacht sterker op den Heer',
dan wachters op den morgen;
den morgen, ach, wanneer?

4 Hoopt op den Heer', gij vromen;
is Israel in nood,
er zal verlossing komen;
Zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt, op hun gebeden,
gans Israel eens vrij
van ongerechtigheden;
zo doe Hij ook aan mij.

Bron: Psalm 130 H. Ghijsen

JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact