Gezangboek.nl Ps 142 'k Riep tot den Heer' met luider stem

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 'k Riep tot den Heer' met luider stem;
ik smeekt' en riep vol angst tot Hem.
'k Heb, voor Zijn aangezicht, mijn klacht
in mijn benauwdheid voortgebracht.

2 Als mij geen hulp of uitkomst bleek,
wanneer mijn geest in mij bezweek,
en overstelpt was door ellend',
hebt Gij, o Heer', mijn pad gekend.

3 Zij hebben vol arglistigheid
een strik op mijnen weg gespreid.
'k Zag uit, in nood, ter rechterhand,
maar vond noch vriend, noch onderstand.

4 'k Wou vluchten, maar kon nergens heen,
zodat mijn dood voorhanden scheen,
en alle hoop mij gans ontviel,
daar niemand zorgde voor mijn ziel.

5 Ik riep tot U, ik zeid': o Heer',
Gij zijt mijn toevlucht, sterkt' en eer;
Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel,
mijn God, Wien ik mij aanbeveel.

6 Hoor mijn geschrei! 'k Ben uitgeteerd,
door mijn vervolgers overheerd;
ai, help en red mij uit den nood,
want hunne macht is mij te groot.

7 Voer mij uit mijn gevangenis,
tot roem Uws Naams, die heerlijk is.
Dat mij 't rechtvaardig volk omring'
en vrolijk van Uw weldaan zing'.

Bron: Psalm 142 J.E. Voet


Ps 131 Mijn hart verheft zich niet, o Heer' / J.E. Voet - Psalm 131
Z 8 Morgenzang / H. Ghijzen - MZ


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact