Gezangboek.nl Ps 30 Ik zal met hart en mond, o Heer'

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Ik zal met hart en mond, o Heer',
Uw Naam verhogen en Uw eer,
dewijl Gij mij Uw bijstand boodt,
mij optrokt uit den diepsten nood;
zodat de vijand in mijn lijden
zich over mij niet mocht verblijden.

2 Mijn God, Gij hebt mij, op mijn klacht,
genezen, en mijn smart verzacht!
Gij hebt mijn ziel, door angst beroerd,
als uit het graf weer opgevoerd.
Gij hebt het leven mij geschonken;
ik ben niet in den kuil gezonken.

3 Psalmzingt, Gods gunstgenoten, geeft,
geeft lof den Heer', die eeuwig leeft:
Zijn vlekkeloze heiligheid
zij ter gedachtenis verbreid.
Een ogenblik moog' ons doen beven,
Zijn gunst verduurt een eeuwig leven.

4 Perst eens de bittre tegenspoed
des avonds het benauwd gemoed,
tot naar gejammer en geklag,
nauw rijst des morgens vroeg de dag,
of God verleent, in plaats van lijden,
weer stof tot juichen en verblijden.

5 Ik sprak, door mijn geluk misleid:
"Ik wankel niet in eeuwigheid ".
Want Gij hadt mijnen berg, o Heer',
door Uwe gunst, Uw Naam ter eer,
zo vast gezet, alsof gevaren
en rampen nu verdwenen waren.

6 Maar, toen G' U slechts een ogenblik
verbergdet, trof mij vrees en schrik.
Dies riep ik om Uw heilgenot;
ik smeekt' en zeid': "O grote God,
wat winst is uit mijn bloed te halen?
Waartoe zou ik ten grave dalen?

7 Zou in den kuil 't ontzielde stof,
den mond ontsluiten tot Uw lof;
en van Uw redding zingen? Zou
het daar verkondigen Uw trouw?
Hoor mij, o Heer', help mij genadig.
Bekroon mij met Uw gunst gestadig".

8 Gij hebt mijn weeklacht en geschrei
veranderd in een blijden rei;
mijn zak ontbonden, en mij weer
met vreugd omgord; opdat mijn eer
niet zwijg'; zo klimt Uw lof naar boven.
mijn God, U zal ik eeuwig loven.

Bron: Psalm 30 J.E. Voet


Ps 76 God is bekend bij Judas stam / J.E. Voet - Psalm 76
Ps 139 Niets is, o Oppermajesteit / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 139


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact