Gezangboek.nl Ps 4 Wil mij, wanneer ik roep, verhoren

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Wil mij, wanneer ik roep, verhoren,
o God, die mijne rechtzaak redt,
Gij hebt in angst mij hulp beschoren,
en mij doen gaan in ruime sporen;
betoon gena; hoor mijn gebed.
Wat moogt gij, mannen, toch beginnen?
Zal steeds tot schande zijn mijn eer?
Zult gij dan d' ijdelheid beminnen;
en t' enemaal beroofd van zinnen,
de leugen zoeken, keer op keer?

2 Herinnert u, gij roekelozen,
dat zich de Heer' een gunstgenoot
Heeft afgezonderd en verkozen,
Hij doet mij nooit van schaamte blozen,
Die, als ik riep, mij bijstand bood;
zijt gij beroerd, ontsteld, verlegen,
zo zondigt niet; verzaakt uw wil;
spreekt in uw hart; herdenkt uw wegen,
op 't eenzaam bedde neergezegen;
en weest in all' ontmoeting stil.

3 Dan zult gij recht naar 't outer treden,
en offren God een rein gemoed,
het offer der gerechtigheden,
en 't zuivre reukwerk der gebeden;
betrouwt op Hem, want Hij is goed.
Daar velen twijfelmoedig vragen;
"Wie zal ons 't goede toch doen zien?"
Doe Gij, o Heer', na 't angstig klagen,
ons 't lieflijk licht Uws aanschijns dagen,
en wil Uw rijke gunst ons bien.

4 Gij hebt m' in 't hart meer vreugd gegeven,
dan andren smaken in een tijd;
als zij, door aards geluk verheven,
bij koorn en most wellustig leven,
in hunnen overvloed verblijd,
Ik zal gerust in vrede slapen,
en liggen ongestoord ter neer;
want Gij alleen, mijn schild en wapen,
schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen,
zult mij doen zeker wonen, Heer'.

Bron: Psalm 4 H. Ghijsen

JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact