Gezangboek.nl Ps 41 Welzalig hij, die zich verstandig draagt

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Welzalig hij, die zich verstandig draagt
bij een ellendig mens.
De Heer' zal hem, wanneer hij treurt en klaagt,
bevrijden naar zijn wens;
behoeden en doen leven hier op aard',
in vree en zaligheid,
nooit van zijn God verlaten, maar bewaard
voor 's vijands boos beleid.

2 De Heer' zal hem, op 't ziekbed neergestort,
versterken door Zijn kracht;
gij maakt, dat zelfs zijn ganse leger wordt,
veranderd door Uw macht.
Ik heb tot God geroepen om gena;
'k zei in mijn angst en leed:
"Genees mij, Heer', die bij U schuldig sta,
en tegen U misdeed."

3 In plaats van troost, vervolgt mij 's vijands blaam.
Zij zeggen tot elkaar:
"Waar blijft zijn dood, wanneer vergaat zijn naam?"
Komt iemand van die schaar,
om mij te zien, dan spreekt hij vals, en smeedt
mij kwaad, zoveel hij kan;
als hij terug van mij naar buiten treedt,
spreekt hij er andren van.

4 Zij momplen saam, vervuld met bittren haat;
van raadslaan nimmer moe,
bedenken zij een goddeloos verraad.
Men zegt: "Gods geselroe
treft hem gewis, een schenddaad kleeft hem aan;
Hij ligt voor eeuwig neer;
nu zult gij hem niet weder op zien staan,
hersteld gelijk weleer."

5 Zelfs hij, op wien ik heb vertrouwd,
mijn vree en disgenoot,
verhief zijn hiel, en sloeg mij fier en stout,
terwijl hij at mijn brood.
Maar Gij, o Heer', schiet tot mijn hulpe toe;
bewijs gena, en red,
en richt mij op; dat ik vergelding doe,
en d' ontrouw palen zett'.

6 Ik ken Uw gunst, ik ken Uw trouw hieraan,
dat zich mijn vijand niet
beroemen zal, noch ik te gronde gaan;
wijl Gij mij bijstand biedt,
mij onderhoudt in mijn oprechtigheid,
en, voor Uw aangezicht,
met teedre zorg en trouwe hulp geleidt
naar 't eeuwig zalig licht.

7 Looft Isrels God; roept, door all' eeuwigheen,
des Heeren grootheid uit;
dat elk met mij zijn lofzang en gebeen,
met Amen, Amen sluit'.

Bron: Psalm 41 J.E. Voet

JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact