Gezangboek.nl Ps 42 't Hijgend hert, der jacht ontkomen

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer';
God des levens, ach, wanneer
zal ik naadren voor Uw ogen,
in Uw huis Uw Naam verhogen?

2 'k Heb mijn tranen, onder 't klagen,
tot mijn spijze, dag en nacht;
daar mij spotters durven vragen;
"waar is God, dien gij verwacht?",
mijn benauwde ziel versmelt,
als zij zich voor ogen stelt,
hoe ik onder stem en snaren,
feest hield met Gods blijde scharen.

3 O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
want Gods goedheid zal uw druk
eens verwisslen in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven;
want ik zal Zijn Naam nog loven.

4 'k Denk aan U, o God, in 't klagen,
uit de landstreek der Jordaan.
Van mijn leed doe 'k Hermon wagen;
'k roep van 't klein gebergt' U aan.
'k Zucht, daar kolk en afgrond loeit,
daar 't gedruis der waatren groeit,
daar Uw golven, daar Uw baren
mijn benauwde ziel vervaren.

5 Maar de Heer' zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven,
en dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
zingen, daar ik Hem verwacht;
en mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot den God mijns levens heffen.

6 'k Zal tot God, mijn steenrots, spreken:
"Waarom, Heer', vergeet Gij mij?
'k Ga in 't zwart, door rouw bezweken,
om mijns vijands dwinglandij,
die mij hoont, mij 't hart doorboort,
dat gestaag deez' lastring hoort:
Waar is God, op Wien gij bouwdet,
en aan Wien g' uw zaak vertrouwdet?"

7 O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
menigwerf heeft Hij uw druk
doen verandren in geluk;
hoop op Hem, sla 't oog naar boven.
Ik zal God, mijn God, nog loven.

Bron: Psalm 42 Laus Deo, Salus Populo


Pt 416/Ps 42 As the Hart, About to Falter / naar Psalm 42 - Psalter 416
Hoog omhoog, het hart naar boven / J. van Lodenstein (1620-1677) - TZ53,SZ86,G75
Diep, o God, in 't stof gebogen / R. Feith (1753-1824), H. Hasper (1886-1974) - TZ24,G50


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact