Gezangboek.nl Ps 6 O Heer', Gij zijt weldadig

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 O Heer', Gij zijt weldadig;
Straf mij niet ongenadig
in Uwen toornegloed,
Ai, matig Uw kastijden;
Sla mij met medelijden,
gelijk een vader doet.

2 Vergeef mij al mijn zonden,
die Uwe hoogheid schonden;
Ik ben verzwakt, o Heer',
genees mij, red mijn leven:
Gij ziet mijn beendren beven;
Zo slaat Uw hand mij neer.

3 Mijn ziel, gans neergebogen,
schrikt voor Uw heilig' ogen,
in dezen jammerstaat.
Hoe lang zal ik nog klagen?
Hoe lang Uw gramschap dragen,
o Heer', mijn toeverlaat?

4 Keer eindlijk, Heer', toch weder;
Mijn ziel buigt zich terneder,
ai, red haar van 't verderf.
Sla mijn ellende gade,
tot roem van Uw genade,
en help mij, eer ik sterf.

5 Want wie kan, na 't verscheiden,
op aarde meer verbreiden,
Uw grootheid en Uw lof?
Wie zal Uw gunstbewijzen,
in 't zwijgend graf ooit prijzen?
U zingen in het stof?

6 Uw strenge geselroede,
maakt mij van 't zuchten moede,
Verteert geheel mijn kracht;
Ik voel Uw slagen klemmen,
en doe mijn bedde zwemmen
in tranen, al den nacht.

7 Mijn oog is rood gekreten,
van tranen uitgebeten,
Verouderd en doorknaagd;
Daar ik, in mijn ellenden,
door al mijns vijands benden,
verdrukt word en gejaagd.

8 Mijn ziel grijp moed; wijkt bozen,
vlucht van mij weg, goddlozen;
De Heer' heeft mijne klacht,
met toegenegen oren,
genadig willen horen,
En al mijn smart verzacht.

9 De Heer' wild' op mijn kermen,
Zich over mij ontfermen.
Hij heeft mijn stem verhoord,
de Heer' zal, op mijn smeken,
geen hulp mij doen ontbreken;
Hij houdt getrouw Zijn woord.

10 Hij zal mijn haters weren,
hen straks terug doen keren,
beschaamd, en vol van schrik;
Zijn grimmigheid, aan 't blaken,
zal hen te schande maken,
zelfs in een ogenblik.

Bron: Psalm 6 J.E. Voet

JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact