Gezangboek.nl Ps 62 Mijn ziel is immers stil tot God

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot.
Hij immers zal mijn rotssteen wezen;
mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek;
mijn toevlucht en mijn hoog vertrek.
Ik zal geen grote wankling vrezen.

2 Hoe lang, o wreedaards, zoekt gij dan
het kwade nog van zulk een man?
Uw kracht is veel te zwak en teder;
haast sterft gij allen door Gods hand.
Zo stort een ingebogen wand,
een aangestoten muur terneder.

3 Zij raadslaan slechts, vervoerd door haat,
om hem uit zijnen hogen staat
te stoten met bedrog; en zoeken
met lust hiertoe een logenvond;
zij zeegnen wel met hunnen mond,
maar 't goddloos hart doet niets dan vloeken.

4 Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil,
stel u gerust, zwijg Gode stil.
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken.
Hij is mijn rots, mijn heil in nood,
mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot;
ik zal noch wanklen, noch bezwijken.

5 In God is al mijn heil, mijn eer,
mijn sterke rots, mijn tegenweer;
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
stort voor Hem uit uw ganse hart:
God is een toevlucht t' allen tijde.

6 Gemene lieden immers zijn
slechts ijdelheid, een damp, een schijn;
de groten anders niet dan logen;
Zij zouden, hoe hun hart zich vleit,
nog lichter zijn dan d' ijdelheid,
in ene weegschaal opgewogen.

7 Vertrouwt, wat uw begeert' ook zij,
nooit op geweld of roverij,
en wordt niet ijdel, als 't vermogen
gedurig aanwast; waakt en let.
Dat gij het hart er nooit op zet,
zo wordt ge door geen schijn bedrogen.

8 Eenmaal sprak God tot mij een woord,
tot tweemaal toe heb ik 't gehoord;
dat 's Heeren zijn de sterkt' en krachten.
Ook is bij U de goedheid, Heer';
dies heeft van U elk stervling weer,
vergelding naar zijn werk te wachten.

Bron: Psalm 62 J.E. Voet


O dag zeer groot van heerlijkheid / Willem Sluiter (1627-1673) - SZ26
Ps 24 Al d' aard' en alles wat zij geeft / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 24
Ps 95 Komt, laat ons samen Isrels Heer / J.E. Voet - Psalm 95
Ps 111 Looft, Hallelujah, looft den Heer' / J.E. Voet - Psalm 111


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact