Gezangboek.nl Ps 75 U alleen, U loven wij

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 U alleen, U loven wij;
ja wij loven U, o Heer',
want Uw Naam, zo rijk van eer,
is tot onze vreugd nabij.
Dies vertelt men in ons land,
al de wondren Uwer hand.

2 Als ik 't ambt ontvangen zal,
wil ik, volgens eed en plicht,
altoos recht doen in 't gericht.
Land en volk was in verval;
maar zijn pijlers steld' ik vast,
tegen woed' en overlast.

3 Tot het dom en dwaas geslacht,
zeid' ik: "Wees niet zinneloos."
Tot de snoden; "Weest niet boos,
dat gij hoornen, sterk van kracht,
woedende naar boven steekt,
en met stijven halze spreekt."

4 Geen geval, geen zorg, geen list,
oost, noch west, noch zandwoestijn,
doet ons meer of minder zijn:
God is rechter, die 't beslist;
Die, als aller oppervoogd,
deez' vernedert, dien verhoogt.

5 Want des Heeren hand besluit
enen kelk vol bitterheid,
in Zijn gramschap toebereid,
en Hij drenkt er 't mensdom uit;
doch der goddelozen mond
zuigt Zijn hef uit, tot den grond.

6 'k Zal dit melden, 'k zal altijd
zingen Jakobs God ter eer,
slaan der bozen hoornen neer,
vellen wat Zijn Naam bestrijdt;
maar der vromen hoorn en macht
zal verhoogd zijn door Gods kracht.

Bron: Psalm 75 H. Ghijsen

JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact