Gezangboek.nl Ps 83 Zwijg niet, o God, houd U niet doof

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Zwijg niet, o God, houd U niet doof.
Wij worden, zo Gij zwijgt, ten roof;
wees toch niet stil, ai, wil ontwaken;
want zie, o God, Uw haters maken
een krijgsgetier om zich te wreken;
zij durven stout den kop opsteken.

2 Hun aanslag is verwoed en boos;
zij zoeken, heimelijk en loos,
Uw volk, dat zij zo bits verachten,
te dempen met vereende krachten;
dat Gij, met zoveel gunst en zorgen,
houdt, als een schat, bij U verborgen.

3 Zij zeiden stout, en heet op buit:
"komt aan, men roei' gans Isrel uit;
opdat dit volk, gelijk voor dezen,
voortaan geen volk meer moge wezen;
dat niemand Isrels naam doe horen,
dat zijn gedachtnis ga verloren."

4 Want samen zijn zij 't eens geraakt;
't verbond is tegen U gemaakt;
daar zien wij Edoms tenten naadren;
ginds Ismael zich saam vergaadren;
de Moabieten, Hagarenen
en Gebal zich in 't veld verenen.

5 Met hen trekt Ammon ene lijn,
en Amalek, en Palestijn,
en die in 't rijke Tyrus wonen;
ook liet zich Assur bij hen tronen,
een machtig rijk, waarop zij leunen,
en Lots ontaarde kinders steunen.

6 Dat hen, o God, Uw gramschap sla,
als Midian, als Sisera,
als Jabin, die bij Kisons stromen
en t' Endor gans zijn omgekomen,
wanneer Uw ijver niemand spaarde,
maar hen vertrad als slijk der aarde.

7 Sla hen en hunne prinsen, Heer',
als Oreb en als Zeeb neer.
Doe al hun vorsten, hoe verheven,
als Zebah en Zalmuna sneven;
die met geweld Gods land en daken
zich wilden ter bezitting maken.

8 Maak dat dit volk geen rustplaats vind';
verstrooi hen door een wervelwind
als stoppels, door een storm gedreven,
als wouden, 't vuur ter prooi gegeven,
als bergen, in wier ingewanden
ontstoken pik en zwavel branden.

9 Vervolg ze dus van oord tot oord,
en drijf ze met Uw onweer voort.
Verschrik hen met Uw dwarrelwinden.
Zodat zij rust noch schuilplaats vinden.
Doe hen, o Heer', vol schande vlieden,
opdat z' Uw Naam eens hulde bieden.

10 Beschaam, verschrik hen eeuwiglijk;
dat ieder schaamrood rugwaarts wijk'.
Verniel hun heiren; doe hen weten,
dat Gij alleen de Heer' moogt heten;
die grote Naam van 't hoogste Wezen.
Doe 't wereldrond eerbiedig vrezen.

Bron: Psalm 83 J.E. Voet

JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact