Gezangboek.nl Ps 86 Neig, o Heer', Uw gunstig' oren

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Neig, o Heer', Uw gunstig' oren,
om mij in mijn angst te horen.
'k Ben ellendig, diep in nood,
gans van heul en hulp ontbloot;
hoed mijn ziel, Gij zijt almachtig,
en ik ben Uw gunst deelachtig.
O mijn God, die mij aanschouwt,
red Uw knecht, die U vertrouwt.

2 Wie toch is, als Gij, weldadig?
Wees mij dan, o Heer', genadig;
want mijn roepen en geklag
klimt tot U den gansen dag.
Wil de ziel Uws knechts verblijden;
ondersteun hem in zijn lijden;
want ik hef mijn hart en oog,
trouwe God, tot U omhoog.

3 Heer', door goedheid aangedreven,
zijt Gij mild in 't schuldvergeven.
Wie U aanroept in den nood,
vindt Uw gunst oneindig groot.
Heer', neem mijn gebed ter oren;
wil naar mijne smeking horen;
merk naar Uw goedgunstigheen,
op de stem van mijn gebeen.

4 'k Ben gewoon, in bange dagen,
mijn benauwdheid U te klagen;
Gij toch, Die d' ellenden ziet,
hoort mij, en verstoot mij niet.
Heer', wat goon de heidnen roemen,
niemand is bij U te noemen;
daden, als Uw grote daan,
treft men nergens elders aan.

5 Al de heidnen door Uw handen
voortgebracht in alle landen,
zullen tot U komen, Heer',
bukken voor Uw aanschijn neer,
en Uw Naam ter ere leven.
Gij zijt groot en hoog verheven;
Gij doet duizend wonderheen:
Gij zijt God, ja Gij alleen.

6 Leer mij naar Uw wil te handlen,
'k zal dan in Uw waarheid wandlen;
neig mijn hart, en voeg het saam,
tot de vrees van Uwen Naam.
Heer', mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven;
'k zal Uw Naam en majesteit
eren tot in eeuwigheid.

7 Want Uw goedheid, hoogst gerezen,
hebt Gij dikwijls mij bewezen,
en mijn ziel, hoezeer verdrukt,
uit het diepst van 't graf gerukt.
O mijn God, de trotsaards spannen
boos te zamen met tirannen,
tot mijn dood en zielsverdriet.
Zij ontzien Uw hoogheid niet.

8 Maar Gij, Heer, Gij zijt lankmoedig,
zeer barmhartig, overvloedig
in gena, die ons behoedt,
groot van waarheid, eindloos goed.
Wend U tot mijn ziel genadig;
sterk Uw knecht, en geef weldadig
ondersteuning aan den zoon
uwer dienstmaagd, van den troon.

9 Doe een teken mij ten goede,
dat mijn haters in hun woede
mogen zien, hoe, tot hun spijt,
Gij mij troost, en mij bevrijdt.

Bron: Psalm 86 J.E. Voet


Ps 77 Mijn geroep, uit angst en vrezen / J.E. Voet - Psalm 77


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact