Gezangboek.nl Ps 96 Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere;
zing, aarde, zing dien God ter ere;
looft 's Heeren Naam met hart en mond;
vermeldt Zijn heil op 't wereldrond;
dat dag aan dag Zijn roem vermeere.

2 Nu moet uw tong de heidnen noden;
meldt allen volken Zijn geboden;
vertelt Zijn wondren en Zijn eer;
groot en prijswaardig is de Heer',
en vreeslijk boven al de goden.

3 Al d' afgoon zijn slechts ijdelheden,
maar God, Die van ons wordt beleden,
is 't, Die de heemlen heeft gesticht
en voor Zijn Goddlijk Aangezicht,
zet eer met majesteit haar treden.

4 Hoe blinkt het alles door vertoning
van sterkt' en sieraad in Zijn woning!
Geef dan, o allerlei geslacht,
den roem van heerlijkheid en kracht
aan Isrels groten God en Koning.

5 Geeft d' eer aan 't eeuwig Opperwezen;
Zijn Naam wordt nooit genoeg geprezen.
Verheft Zijn deugden, blij te moe;
brengt in Zijn huis Hem offer toe,
Hem, Die de volken moeten vrezen.

6 Aanbidt Hem needrig al uw leven,
Hem, Die, in 't heiligdom verheven,
een Goddlijk licht van zich verspreidt;
leer, aarde, voor Zijn majesteit,
leer voor Zijn Aangezichte beven.

7 Zegt, om de heidnen te verlichten;
"De Heer' regeert, Die d' aard' wou stichten;
dies zij, bevestigd t' allen stond,
nooit wanklen zal op haren grond.
Hij zal naar 't recht de volken richten."

8 Dat zich de hemelen verblijden;
verheugd zij d' aard', aan alle zijden;
verheugd de volheid van de zee.
Het veld spring' op met al het vee,
en 't woud moet juichend God belijden.

9 't Juich al voor 't Aangezicht des Heeren.
Hij komt, die d' aarde zal regeren
en richten vol van majesteit:
De wereld zal gerechtigheid,
het mensdom Zijne waarheid eren.

Bron: Psalm 96 J.E. Voet

JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact