Gezangboek.nl Ps 97 God heerst als Opperheer

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 God heerst als Opperheer;
dat elk Hem juichend eer'.
Gij, aarde, zee en eiland,
verheugt u in uw Heiland.
Hem dekt met majesteit
der wolken donkerheid.
Hij vestigt Zijnen troon
op heilge rijksgeboon,
vol recht en wijs beleid.

2 Een vuurgloed gaat Hem voor,
den gansen hemel door,
En blaakt aan alle zijden
hen, die Zijn macht bestrijden.
Zijn felle bliksemschicht
snelt door al 't zwerk, verlicht
den gansen wereldkloot.
Het aardrijk ziet zijn nood,
en ijst, en beeft, en zwicht.

3 't Gebergte smelt als was,
en wordt geheel tot as,
voor 't aangezicht des Heeren,
Wien al wat leeft moet eren.
't Verbaasde hemelrond
meldt, in dien naren stond,
Zijn billijkheid en macht;
de volken zien Zijn kracht
op 's aardrijks ruimen grond.

4 Dat ieder schaamrood zij,
die, onbeschroomd en vrij,
een beeld durft eer bewijzen
en nietig' afgoon prijzen,
den waren God ten hoon.
Knielt voor Hem, al gij goon;
zwicht voor den Opperheer;
buigt u met ootmoed neer
voor Zijn geduchten troon.

5 Gans Sion was verheugd,
en juicht', o Heer', van vreugd,
met Judas dochtrenscharen,
wanneer 't de blijde maren
Uws oordeels had gehoord;
want Gij heerst ongestoord,
en toont Uw macht alom,
ver boven 't godendom,
't welk siddert voor Uw woord.

6 Beminnaars van den Heer',
verbreiders van Zijn eer,
hoopt steeds op Zijn genade
en haat altoos het kwade.
Hij, die in tegenspoed
Zijn gunstgenoten hoedt,
verleent hun onderstand,
en redt z' uit 's bozen hand,
die op hun onschuld woedt.

7 Gods vriendlijk aangezicht,
heeft vrolijkheid en licht
voor all' oprechte harten,
ten troost verspreid in smarten.
Juicht, vromen, om uw lot;
Verblijdt u steeds in God,
roemt, roemt Zijn heiligheid;
zo word' Zijn lof verbreid
voor al dit heilgenot.

Bron: Psalm 97 Laus Deo, Salus Populo


Pt 423/Ps 97 Jehovah Reigns As King / naar Psalm 97 - Psalter 423


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact