Gezangboek.nl Wij loven U, o God, wij prijzen Uwe naam

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Wij loven U, o God, wij prijzen Uwe naam;
U, eeuwig' Vader, U verheft al 't schepsel saam!
Zingt serafs, eng'len zingt, heft aan, gij machten, tronen;
onafgebroken rijz' uw lied op hoge tonen!
Gij, driemaal heilig zijt G', o God der legerscharen;
dat aard' en hemel steeds Uw grootheid openbaren!

2 U looft d' apostelschaar in heerlijkheid, o Heer'!
Profeten, martelaars vermelden daar Uw eer!
Door heel Uw Kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden,
in strijd en zegepraal, Uw grote Naam beleden.
Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen,
onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen!

3 U, Vader, U zij lof, op een verhoogde toon!
Lof Uwe eigene, Uw eengeboornen Zoon!
Lof Uwe Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ten Leidsman op de weg naar 't eeuwig zalig leven!
U looft Uw Kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U loov', wat loven kan, in hemel en op aarde!

4 U, Christus, onze Heer', bekleed met majesteit,
U, 's Vaders een'ge Zoon, zij lof in eeuwigheid!
Het mensdom lag in schuld en vloek voor God verloren,
Gij werd de mens tot heil uit ene maagd geboren,
Gij Hebt aan 't kruis voor ons den dood zijn macht ontnomen,
zo baandet G' ons de weg, om weer tot God te komen.

5 Gij zit in heerlijkheid aan 's Vaders rechterhand,
totdat G' als Rechter eens de laatste vierschaar spant.
Laat ons in gene nood uw bijstand ooit ontberen;
Gij kocht ons met uw bloed, blijf, Heiland, ons regeren,
blijf ons, Uw erfenis, door Uwe macht bewaren,
wil met Uw heil'gen ons voor Uwe troon vergaren!

6 Wij zegenen, o Heer', Uw goedheid al den dag!
Geef, dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
geef, dat we bij Uw komst onstraff'lijk wezen mogen;
ontferm, ontferm U, Heer', toon ons Uw mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.

Bron: TZ109,UM3,WK476 Ahasverus van den Berg (1733-1807)


Pt 422/Ps 89 My Mouth Shall Sing for Aye / naar Psalm 89 - Psalter 422
Ik heb slechts één houvast (HC zondag 1) / H. van 't Veld - WK366
Ps 89 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen / J.E. Voet - Psalm 89


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact