Gezangboek.nl Z 1 Mijn ziel, herdenk met heilig beven

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Mijn ziel, herdenk met heilig beven,
hoe God, met majesteit bekleed,
Zijn wet op Horeb heeft gegeven,
waar Hij deez' woorden horen deed

2 "Ik ben de Heer', uw God en Koning,
Die van Egypte u bevrij',
u leidend uit uw slaafse woning;
dient dan geen goden nevens Mij!"

3 "Voor beeldendienst zult gij u wachten;
Ik ben de Heer', een ijv'rig God;
'k straf dien in drie en vier geslachten
maar schenk Mijn dienaars 't zaligst lot!"

4 "Misbruikt geenszins den Naam des Heeren;
zweert nimmer enen valsen eed;
want hun, die Zijnen Naam onteren,
is Zijn getergde wraak gereed."

5 "Gedenkt en viert, met vee en magen,
den Sabbath, na zesdaagse vlijt
God schiep 't heelal in zoveel dagen,
en heeft den Sabbath Zich gewijd."

6 "Gij zult uw ouders need'rig eren,
opdat uw God, die eeuwig leeft,
uw dagen gunstig moog' vermeren,
in 't land, dat Zijne hand u geeft!"

7 "Gij zult niet doodslaan, noch u wreken!
Breekt nooit den echt; steelt niemands goed!
Gij zult geen vals getuig'nis spreken,
bemint elk met een vroom gemoed!"

8 "Uw hart zal nimmer iets begeren,
van alles, wat uws naasten is.
Uw ziel zal, als uw mond, God eren,
en houden Zijn getuigenis!"

9 Och, of wij Uw geboon volbrachten!
Gena, o hoogste Majesteit!
Gun door 't geloof in Christus krachten;
om die te doen uit dankbaarheid.

Bron: TG J.E. Voet


Ps 140 O Heer', verlos mij uit de banden / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 140


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact