Gezangboek.nl Z 5 Gebed des Heeren

Verzen:
Vater unser
Vater unser

1 O allerhoogste Majesteit,
Die in het rijk der heerlijkheid
de heem'len hebt tot Uwen troon;
ij roepen U, in Uwen Zoon,
Die voor ons heeft genoeg gedaan,
als onzen Vader need'rig aan.

2 Geheiligd word' Uw Naam; ai, geef,
dat elk, waar hij op aarde leev',
dien Vadernaam erkennen moog',
Uw deugden roeme hemelhoog;
dat elk, als kind, aan U gelijk'
en in zijn doen Uw beelt'nis blijk'.

3 Uw koninkrijk koom' toch, o Heer'!
Ai, werp den troon des satans neer!
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word' eens alom gehoord,
en d' aarde met Uw vrees vervuld,
totdat G' Uw rijk volmaken zult.

4 Uw wil geschied', Uw wil alleen,
als in den hemel, hier beneen;
Uw wil is altoos wijs en goed;
't is majesteit, al wat Gij doet.
Dat ieder stil daarin berust';
en Uw bevelen doe met lust.

5 Geef heden ons ons daag'lijks brood;
betoon Uw trouwe zorg in nood
Gij weet, wat elk op aard' behoev'.
Dat ons dan geen gebrek bedroev';
dat nooit Uw zegen van ons wijk';
die maakt alleen ons blijd' en rijk.

6 Vergeef ons onze schulden, Heer'!
Wij schonden al te snood Uw eer.
De boosheid kleeft ons altijd aan,
wie onzer zou voor U bestaan,
had Jezus niet voor ons geleen?
Wij schelden kwijt, die ons misdeen.

7 Leid ons in geen verzoeking ooit,
verberg voor ons Uw aanzicht nooit!
Gij weet het, onze kracht is klein;
de driften veel, en 't hart onrein.
Wat wordt er van ons in dien staat,
o Vader, zo Gij ons verlaat?

8 Verlos ons uit des bozen macht;
bescherm, en sterk ons door Uw kracht;
wij zijn toch zwak, Zijn sterkt' is groot;
dus zijn w' elk ogenblik in nood.
Hier komt nog vlees en wereld bij,
ai, sterk ons dan, en maak ons vrij.

9 Want Uw is 't Koninkrijk, o Heer',
Uw is de kracht, Uw is al d' eer!
U, die ons helpen wilt en kunt,
die in Uw Zoon verhoring gunt,
die door Uw Geest ons troost en leidt,
U zij de lof in eeuwigheid.

10 Ja, Amen, trouwe Vader, ja;
wij maken staat op Uw gena!
Ons hart, o God, die alles ziet,
veroordeelt ons in 't naad'ren niet;
het zegt, daar G' op ons bidden let,
gelovig "Amen" op 't gebed.

Bron: GdH J.E. Voet


O grote God, o goede Heer' / Jacobus Revius (1586-1658) - SZ35
God giet Zijn heil op pinkstren uit / H. van 't Veld (1932) - UM108,W193Ps 63 O God, Gij zijt mijn toeverlaat / J.E. Voet - Psalm 63
Ps 86 Neig, o Heer', Uw gunstig' oren / J.E. Voet - Psalm 86
Ps 10 Waarom, o Heer', blijft Gij van verre staan? / J.E. Voet - Psalm 10
Ps 112 Zingt, zingt den lof van 't Opperwezen / J.E. Voet - Psalm 112
Ps 33 Zingt vrolijk, heft de stem naar boven / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 33
Ps 45 Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen / J.E. Voet - Psalm 45
Ps 149 Looft, looft den Heer', dien onbedwongen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 149
Ps 79 Getrouwe God, de heidnen zijn gekomen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 79
Ps 145 O God, mijn God, Gij aller vorsten Heer' / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 145
Ps 23 De God des heils wil mij ten Herder wezen. / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 23
Ps 142 'k Riep tot den Heer' met luider stem / J.E. Voet - Psalm 142
Ps 99 God, de Heer', regeert / J.E. Voet - Psalm 99
Ps 133 Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen / J.E. Voet - Psalm 133
Ps 56 Gena, o God, bescherm mij door Uw hand / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 56
Ps 110 Dus heeft de Heer' tot mijnen Heer' gesproken / J.E. Voet - Psalm 110
Ps 9 Ik zal met al mijn hart den Heer' / J.E. Voet - Psalm 9
Ps 44 O God, wij mochten met onz' oren / J.E. Voet - Psalm 44
Ps 31 Op U betrouw ik, Heer' der heren / J.E. Voet - Psalm 31
Ps 16 Bewaar mij toch, o alvermogend God / J.E. Voet - Psalm 16
Ps 4 Wil mij, wanneer ik roep, verhoren / H. Ghijsen - Psalm 4
Ps 49 Gij, volken, hoort; waar g' in de wereld woont / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 49
Ps 150 Looft God, looft zijn Naam alom / H. Ghijsen - Psalm 150
Ps 8 Heer', onze Heer, grootmachtig Opperwezen / J.E. Voet - Psalm 8
Ps 3 Hoe vreeslijk groeit, o God / J.E. Voet - Psalm 3
Ps 28 Ik roep tot U, o eeuwig Wezen! / J.E. Voet - Psalm 28
Z 6 Twaalf Artikelen / J.E. Voet - TA
Ps 140 O Heer', verlos mij uit de banden / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 140
Ps 71 'k Betrouw op U, hoor mijn gebeden / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 71
Ps 58 O, gij vergadering, gezeten / J.E. Voet - Psalm 58
Ps 24 Al d' aard' en alles wat zij geeft / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 24
Ps 62 Mijn ziel is immers stil tot God / J.E. Voet - Psalm 62
Ps 120 'k Riep tot den Oorsprong aller dingen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 120
Ps 84 Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot / J.E. Voet - Psalm 84
Ps 100 Juich aarde, juich alom den Heer' / H. Ghijsen - Psalm 100
Ps 94 Verschijn nu blinkend, God der wrake / J.E. Voet - Psalm 94
Ps 65 De lofzang klimt uit Sions zalen / J.E. Voet - Psalm 65
Ps 81 Zingt nu blij te moe / J.E. Voet - Psalm 81
Ps 102 Hoor, o Heer', verhoor mijn smeken / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 102
Ps 98 Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere / J.E. Voet - Psalm 98
Ps 26 O Heer', doe Gij mij recht. / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 26
Ps 92 Laat ons den rustdag wijden / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 92
Ps 70 Daal haastig ter verlossing neer / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 70
Ps 135 Prijst den Naam van uwen God / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 135
Ps 88 O God mijns heils, mijn toeverlaat / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 88
Ps 18 'k Betrouw op God, Hij is mijn schild in 't strijden / J.E. Voet - Psalm 18
Z11 Dankzang na het eten / H. Ghijsen - DnE
Ps 117 Loof, loof den Heer', gij heidendom / J.E. Voet - Psalm 117
Ps 68 De Heer' zal opstaan tot den strijd / J.E. Voet - Psalm 68
Ps 83 Zwijg niet, o God, houd U niet doof / J.E. Voet - Psalm 83
Ps 2 Wat drift beheerst het woedend heidendom / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 2
Ps 20 Dat op uw klacht de hemel scheure / J.E. Voet - Psalm 20
Ps 123 Ik hef tot U, die in den hemel zit / H. Ghijsen - Psalm 123
Ps 147 Laat 's Heeren lof ten hemel rijzen / J.E. Voet - Psalm 147
Z 2 Lofzang van Maria / J.E. Voet - LvM
Ps 42 't Hijgend hert, der jacht ontkomen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 42
Ps 36 Het trots gedrag des bozen doet / J.E. Voet - Psalm 36
Ps 85 Gij hebt Uw land, o Heer', die gunst betoond / J.E. Voet - Psalm 85
Ps 130 Uit diepten van ellenden / H. Ghijsen - Psalm 130
Ps 27 God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? / J.E. Voet - Psalm 27
Ps 76 God is bekend bij Judas stam / J.E. Voet - Psalm 76
Ps 131 Mijn hart verheft zich niet, o Heer' / J.E. Voet - Psalm 131
Ps 78 Neem, o mijn volk, neem mijne leer ter oren / J.E. Voet - Psalm 78
Ps 146 Prijs den Heer' met blijde galmen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 146
Z 8 Morgenzang / H. Ghijzen - MZ
Ps 113 Gij 's Heeren knechten, looft den Heer' / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 113
Ps 115 Niet ons, o Heer', niet ons, Uw Naam alleen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 115
Ps 124 Dat Israel nu zegge, blij van geest / J.E. Voet - Psalm 124
Ps 57 Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen / J.E. Voet - Psalm 57
Ps 139 Niets is, o Oppermajesteit / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 139
Ps 72 Geef, Heer', den Koning Uwe rechten / J.E. Voet - Psalm 72
Ps 106 Looft God, den trouwen Opperheer / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 106
Ps 129 Men heeft mij fel benauwd van jongs af aan / J.E. Voet - Psalm 129
Ps 38 Groot en eeuwig Opperwezen / J.E. Voet - Psalm 38
Ps 11 Op God alleen betrouw ik in mijn noden / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 11
Ps 12 Behoud, o Heer', wil ons te hulpe komen / J.E. Voet - Psalm 12
Ps 75 U alleen, U loven wij / H. Ghijsen - Psalm 75
Ps 144 Gezegend zij de Heer', die t' allen tijde / J.E. Voet - Psalm 144
Ps 91 Hij, die op Gods bescherming wacht / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 91
Ps 138 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer / J.E. Voet - Psalm 138
Ps 74 Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 74
Ps 127 Vergeefs op bouwen toegelegd / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 127
Ps 59 Red mij, o God, uit 's vijands handen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 59
Ps 105 Looft, looft, verheugd den Heer' der heren; / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 105
Ps 143 O Heer, wil mijn gebeden horen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 143
Ps 35 Twist met mijn twisters, hemelheer / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 35
Ps 109 O God, zo waardig mijn gezangen / J.E. Voet - Psalm 109
Ps 64 't Behaag' U, mij gehoor te geven / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 64
Ps 97 God heerst als Opperheer / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 97
Ps 53 De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed / J.E. Voet - Psalm 53
Ps 118 Laat ieder 's Heeren goedheid loven / J.E. Voet - Psalm 118
Ps 34 Ik loof den Heer', mijn God / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 34
Ps 134 Looft, looft nu aller heren Heer' / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 134
Ps 30 Ik zal met hart en mond, o Heer' / J.E. Voet - Psalm 30
Ps 29 Aardse machten, looft den Heer'! / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 29
Z 4 Lofzang van Simeon / Laus Deo, Salus Populo - LvS
Ps 116 God heb ik lief / J.E. Voet - Psalm 116
Ps 47 Juicht, o volken, juicht / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 47
Ps 50 Der goden God verheft Zijn stem met macht / J.E. Voet - Psalm 50
Ps 66 Juich, aarde, juich met blijde galmen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 66
Ps 40 'k Heb lang den Heer' in mijnen druk verwacht / J.E. Voet - Psalm 40
Ps 93 De Heer' regeert; de hoogste Majesteit / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 93
Ps 14 De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed / J.E. Voet - Psalm 14
Ps 43 Geduchte God, hoor mijn gebeden / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 43
Ps 67 D' algoede God zij ons genadig / H. Ghijsen - Psalm 67
Ps 101 'k Zal van de deugd der milde goedheid zingen / J.E. Voet - Psalm 101
Z12 Avondzang / H. Ghijsen - AZ
Ps 114 Toen Israel 't Egyptisch rijksgebied / J.E. Voet - Psalm 114
Ps 87 Zijn grondslag, zijn onwrikbre vastigheden / J.E. Voet - Psalm 87
Ps 95 Komt, laat ons samen Isrels Heer / J.E. Voet - Psalm 95
Ps 132 Gedenk aan David, aan zijn leed / J.E. Voet - Psalm 132
Ps 77 Mijn geroep, uit angst en vrezen / J.E. Voet - Psalm 77
Z 3 Lofzang van Zacharias / Laus Deo, Salus Populo - LvZ
Ps 25 'k Hef mijn ziel, o God der goden / J.E. Voet - Psalm 25
Ps 7 O Heer', mijn God, volzalig Wezen / J.E. Voet - Psalm 7
Z13 Eigen geschrift Davids / Abraham van der Meer - EgD
Ps 1 Welzalig hij, die in der bozen raad / J.E. Voet - Psalm 1
Ps 122 Ik ben verblijd, wanneer men mij / H. Ghijsen - Psalm 122
Ps 46 God is een toevlucht voor de Zijnen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 46
Ps 52 Waartoe u dus beroemd in 't kwade / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 52
Ps 21 O Heer', de Koning is verheugd / J.E. Voet - Psalm 21
Ps 137 Wij zaten neer, wij weenden langs de zomen / J.E. Voet - Psalm 137
Ps 111 Looft, Hallelujah, looft den Heer' / J.E. Voet - Psalm 111
Ps 51 Gena, o God, gena, hoor mijn gebed / J.E. Voet - Psalm 51
Z 1 Mijn ziel, herdenk met heilig beven / J.E. Voet - TG
Ps 141 'k Roep, Heer', in angst tot U gevloden / J.E. Voet - Psalm 141
Ps 6 O Heer', Gij zijt weldadig / J.E. Voet - Psalm 6
Ps 103 Loof, loof den Heer', mijn ziel / J.E. Voet - Psalm 103
Ps 15 Wie zal verkeren, grote God / J.E. Voet - Psalm 15
Ps 96 Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere / J.E. Voet - Psalm 96
Ps 32 Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven / J.E. Voet - Psalm 32
Ps 60 O God, hoe hebben wij getreurd / J.E. Voet - Psalm 60
Ps 90 Gij zijt, o Heer', van d' allervroegste jaren / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 90
Ps 69 O God, verlos en red mij uit den nood / J.E. Voet - Psalm 69
Ps 54 O God, verlos mij uit den nood / J.E. Voet - Psalm 54
Ps 119 Welzalig zijn d' oprechten van gemoed / J.E. Voet - Psalm 119
Ps 128 U mag men zalig heten / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 128
Ps 82 In d' achtbre Godsvergaderingen / H. Ghijsen - Psalm 82
Ps 121 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 121
Ps 136 Looft den Heer', want Hij is goed / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 136
Ps 5 Neem, Heer', mijn bange klacht ter oren / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 5
Ps 19 Het ruime hemelrond / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 19
Z10 Bedezang voor het eten / H. Ghijsen - BvE
Ps 55 O God, neem mijn gebed ter oren / J.E. Voet - Psalm 55
Ps 13 Hoe lang, o Heer', mijn toeverlaat / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 13
Ps 39 Ik zei: "Nu zal ik letten op mijn paan / J.E. Voet - Psalm 39
Ps 48 De Heer' is groot; elk zing' Zijn lof / J.E. Voet - Psalm 48
Ps 22 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij / J.E. Voet - Psalm 22
Ps 41 Welzalig hij, die zich verstandig draagt / J.E. Voet - Psalm 41
Ps 61 Wil, o God, mijn bede horen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 61
Ps 17 't Behaag' U, Heer', naar mijn gebed / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 17
Ps 126 Wanneer de Heer', uit 's vijands macht / H. Ghijsen - Psalm 126
Z 7 Bedezang voor de predikatie / H. Ghijsen - BvP
Ps 37 Wees over 't heil der bozen niet ontstoken; / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 37
Ps 89 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen / J.E. Voet - Psalm 89
Ps 148 Looft God, zingt eeuwig 's Heeren lof / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 148
Ps 108 Mijn hart, o Hemelmajesteit / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 108
Ps 73 Ja waarlijk, God is Isrel goed / J.E. Voet - Psalm 73
Ps 80 Neem Isrels Herder, neem ter oren / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 80
Ps 107 Looft, looft den Heer' gestadig / J.E. Voet - Psalm 107
Ps 104 Waak op, mijn ziel, loof d' Oppermajesteit / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 104
Ps 125 Hij zal noch wanklen, noch bezwijken / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 125Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact