Gezangboek.nl Z 6 Twaalf Artikelen

Verzen: 1
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 'k Geloof in God, den Vader, die 't heelal
Geschapen heeft en houdt in wezen;
En dat Hij, om Zijns Zoons wil, zal
Mijn Vader zijn, mijn smart genezen,
Mij schenken al het nodig goed,
En 't kwaad, dat mij op aard' ontmoet,
Genadig doen ten beste keren.
Zijn almacht zal mij steeds behoen.
Dat wou Hij als mijn Bondsgod, zweren,
Dit wil Hij als mijn Vader, doen.

2 'k Geloof daarbij in Jezus, onzen Heer',
Des Vaders Zoon, Zijn Eengeboren',
Dien ik gelijk den Vader eer,
Den Christus, van God uitverkoren,
Ontvangen van den Geest van God,
Maria's Zoon, gehoond, bespot,
Die in Pilatus' tijd door lijden
En kruisdood, heeft voor ons betaald,
Begraven is, na angstig strijden,
En dus ter helle neergedaald.

3 Hij stond weer op, ons tot gerechtigheid,
Toen 't derde licht rees uit de kimmen,
Om nu, bekleed met majesteit,
Ten derden hemel op te klimmen,
Waar Hij is hoogstverheven stand,
Ten troon zit aan Gods rechterhand,
Vanwaar wij Hem ten oordeel wachten,
Met eng'len en bazuingeschal,
Wanneer Hij alle de geslachten,
't Zij dood of levend, richten zal.

4 'k Geloof ook in den Heil'gen Geest, die een
Met Zoon en Vader is in wezen.
'k Geloof een Kerk, die algemeen,
Die Christ'lijk, van God uitgelezen,
En heilig is; waar klein en groot
Van 't zelfde heil is deelgenoot;
Dat God mijn zonden wil vergeven,
En dat mijn vlees, weer opgewekt,
Dan eeuwig, met mijn ziel, zal leven,
Volzalig, heerlijk, onbevlekt.

Bron: TA J.E. Voet


God and God alone / Phill McHugh - YouTube
Liefde is de bron / Phill McHugh, ? - YouTube
Z 7 Bedezang voor de predikatie / H. Ghijsen - BvP
De eerste mensen in de hof van Eden / Willy Dingemans-Westveer (1948) - UmK2Ps 63 O God, Gij zijt mijn toeverlaat / J.E. Voet - Psalm 63
Ps 86 Neig, o Heer', Uw gunstig' oren / J.E. Voet - Psalm 86
Ps 10 Waarom, o Heer', blijft Gij van verre staan? / J.E. Voet - Psalm 10
Ps 112 Zingt, zingt den lof van 't Opperwezen / J.E. Voet - Psalm 112
Ps 33 Zingt vrolijk, heft de stem naar boven / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 33
Ps 45 Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen / J.E. Voet - Psalm 45
Ps 149 Looft, looft den Heer', dien onbedwongen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 149
Ps 79 Getrouwe God, de heidnen zijn gekomen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 79
Ps 145 O God, mijn God, Gij aller vorsten Heer' / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 145
Ps 23 De God des heils wil mij ten Herder wezen. / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 23
Ps 142 'k Riep tot den Heer' met luider stem / J.E. Voet - Psalm 142
Ps 99 God, de Heer', regeert / J.E. Voet - Psalm 99
Ps 133 Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen / J.E. Voet - Psalm 133
Ps 56 Gena, o God, bescherm mij door Uw hand / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 56
Ps 110 Dus heeft de Heer' tot mijnen Heer' gesproken / J.E. Voet - Psalm 110
Ps 9 Ik zal met al mijn hart den Heer' / J.E. Voet - Psalm 9
Ps 44 O God, wij mochten met onz' oren / J.E. Voet - Psalm 44
Ps 31 Op U betrouw ik, Heer' der heren / J.E. Voet - Psalm 31
Ps 16 Bewaar mij toch, o alvermogend God / J.E. Voet - Psalm 16
Ps 4 Wil mij, wanneer ik roep, verhoren / H. Ghijsen - Psalm 4
Ps 49 Gij, volken, hoort; waar g' in de wereld woont / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 49
Ps 150 Looft God, looft zijn Naam alom / H. Ghijsen - Psalm 150
Ps 8 Heer', onze Heer, grootmachtig Opperwezen / J.E. Voet - Psalm 8
Ps 3 Hoe vreeslijk groeit, o God / J.E. Voet - Psalm 3
Ps 28 Ik roep tot U, o eeuwig Wezen! / J.E. Voet - Psalm 28
Ps 140 O Heer', verlos mij uit de banden / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 140
Z 5 Gebed des Heeren / J.E. Voet - GdH
Ps 71 'k Betrouw op U, hoor mijn gebeden / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 71
Ps 58 O, gij vergadering, gezeten / J.E. Voet - Psalm 58
Ps 24 Al d' aard' en alles wat zij geeft / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 24
Ps 62 Mijn ziel is immers stil tot God / J.E. Voet - Psalm 62
Ps 120 'k Riep tot den Oorsprong aller dingen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 120
Ps 84 Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot / J.E. Voet - Psalm 84
Ps 100 Juich aarde, juich alom den Heer' / H. Ghijsen - Psalm 100
Ps 94 Verschijn nu blinkend, God der wrake / J.E. Voet - Psalm 94
Ps 65 De lofzang klimt uit Sions zalen / J.E. Voet - Psalm 65
Ps 81 Zingt nu blij te moe / J.E. Voet - Psalm 81
Ps 102 Hoor, o Heer', verhoor mijn smeken / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 102
Ps 98 Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere / J.E. Voet - Psalm 98
Ps 26 O Heer', doe Gij mij recht. / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 26
Ps 92 Laat ons den rustdag wijden / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 92
Ps 70 Daal haastig ter verlossing neer / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 70
Ps 135 Prijst den Naam van uwen God / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 135
Ps 88 O God mijns heils, mijn toeverlaat / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 88
Ps 18 'k Betrouw op God, Hij is mijn schild in 't strijden / J.E. Voet - Psalm 18
Z11 Dankzang na het eten / H. Ghijsen - DnE
Ps 117 Loof, loof den Heer', gij heidendom / J.E. Voet - Psalm 117
Ps 68 De Heer' zal opstaan tot den strijd / J.E. Voet - Psalm 68
Ps 83 Zwijg niet, o God, houd U niet doof / J.E. Voet - Psalm 83
Ps 2 Wat drift beheerst het woedend heidendom / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 2
Ps 20 Dat op uw klacht de hemel scheure / J.E. Voet - Psalm 20
Ps 123 Ik hef tot U, die in den hemel zit / H. Ghijsen - Psalm 123
Ps 147 Laat 's Heeren lof ten hemel rijzen / J.E. Voet - Psalm 147
Z 2 Lofzang van Maria / J.E. Voet - LvM
Ps 42 't Hijgend hert, der jacht ontkomen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 42
Ps 36 Het trots gedrag des bozen doet / J.E. Voet - Psalm 36
Ps 85 Gij hebt Uw land, o Heer', die gunst betoond / J.E. Voet - Psalm 85
Ps 130 Uit diepten van ellenden / H. Ghijsen - Psalm 130
Ps 27 God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? / J.E. Voet - Psalm 27
Ps 76 God is bekend bij Judas stam / J.E. Voet - Psalm 76
Ps 131 Mijn hart verheft zich niet, o Heer' / J.E. Voet - Psalm 131
Ps 78 Neem, o mijn volk, neem mijne leer ter oren / J.E. Voet - Psalm 78
Ps 146 Prijs den Heer' met blijde galmen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 146
Z 8 Morgenzang / H. Ghijzen - MZ
Ps 113 Gij 's Heeren knechten, looft den Heer' / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 113
Ps 115 Niet ons, o Heer', niet ons, Uw Naam alleen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 115
Ps 124 Dat Israel nu zegge, blij van geest / J.E. Voet - Psalm 124
Ps 57 Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen / J.E. Voet - Psalm 57
Ps 139 Niets is, o Oppermajesteit / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 139
Ps 72 Geef, Heer', den Koning Uwe rechten / J.E. Voet - Psalm 72
Ps 106 Looft God, den trouwen Opperheer / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 106
Ps 129 Men heeft mij fel benauwd van jongs af aan / J.E. Voet - Psalm 129
Ps 38 Groot en eeuwig Opperwezen / J.E. Voet - Psalm 38
Ps 11 Op God alleen betrouw ik in mijn noden / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 11
Ps 12 Behoud, o Heer', wil ons te hulpe komen / J.E. Voet - Psalm 12
Ps 75 U alleen, U loven wij / H. Ghijsen - Psalm 75
Ps 144 Gezegend zij de Heer', die t' allen tijde / J.E. Voet - Psalm 144
Ps 91 Hij, die op Gods bescherming wacht / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 91
Ps 138 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer / J.E. Voet - Psalm 138
Ps 74 Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 74
Ps 127 Vergeefs op bouwen toegelegd / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 127
Ps 59 Red mij, o God, uit 's vijands handen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 59
Ps 105 Looft, looft, verheugd den Heer' der heren; / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 105
Ps 143 O Heer, wil mijn gebeden horen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 143
Ps 35 Twist met mijn twisters, hemelheer / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 35
Ps 109 O God, zo waardig mijn gezangen / J.E. Voet - Psalm 109
Ps 64 't Behaag' U, mij gehoor te geven / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 64
Ps 97 God heerst als Opperheer / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 97
Ps 53 De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed / J.E. Voet - Psalm 53
Ps 118 Laat ieder 's Heeren goedheid loven / J.E. Voet - Psalm 118
Ps 34 Ik loof den Heer', mijn God / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 34
Ps 134 Looft, looft nu aller heren Heer' / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 134
Ps 30 Ik zal met hart en mond, o Heer' / J.E. Voet - Psalm 30
Ps 29 Aardse machten, looft den Heer'! / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 29
Z 4 Lofzang van Simeon / Laus Deo, Salus Populo - LvS
Ps 116 God heb ik lief / J.E. Voet - Psalm 116
Ps 47 Juicht, o volken, juicht / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 47
Ps 50 Der goden God verheft Zijn stem met macht / J.E. Voet - Psalm 50
Ps 66 Juich, aarde, juich met blijde galmen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 66
Ps 40 'k Heb lang den Heer' in mijnen druk verwacht / J.E. Voet - Psalm 40
Ps 93 De Heer' regeert; de hoogste Majesteit / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 93
Ps 14 De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed / J.E. Voet - Psalm 14
Ps 43 Geduchte God, hoor mijn gebeden / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 43
Ps 67 D' algoede God zij ons genadig / H. Ghijsen - Psalm 67
Ps 101 'k Zal van de deugd der milde goedheid zingen / J.E. Voet - Psalm 101
Z12 Avondzang / H. Ghijsen - AZ
Ps 114 Toen Israel 't Egyptisch rijksgebied / J.E. Voet - Psalm 114
Ps 87 Zijn grondslag, zijn onwrikbre vastigheden / J.E. Voet - Psalm 87
Ps 95 Komt, laat ons samen Isrels Heer / J.E. Voet - Psalm 95
Ps 132 Gedenk aan David, aan zijn leed / J.E. Voet - Psalm 132
Ps 77 Mijn geroep, uit angst en vrezen / J.E. Voet - Psalm 77
Z 3 Lofzang van Zacharias / Laus Deo, Salus Populo - LvZ
Ps 25 'k Hef mijn ziel, o God der goden / J.E. Voet - Psalm 25
Ps 7 O Heer', mijn God, volzalig Wezen / J.E. Voet - Psalm 7
Z13 Eigen geschrift Davids / Abraham van der Meer - EgD
Ps 1 Welzalig hij, die in der bozen raad / J.E. Voet - Psalm 1
Ps 122 Ik ben verblijd, wanneer men mij / H. Ghijsen - Psalm 122
Ps 46 God is een toevlucht voor de Zijnen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 46
Ps 52 Waartoe u dus beroemd in 't kwade / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 52
Ps 21 O Heer', de Koning is verheugd / J.E. Voet - Psalm 21
Ps 137 Wij zaten neer, wij weenden langs de zomen / J.E. Voet - Psalm 137
Ps 111 Looft, Hallelujah, looft den Heer' / J.E. Voet - Psalm 111
Ps 51 Gena, o God, gena, hoor mijn gebed / J.E. Voet - Psalm 51
Z 1 Mijn ziel, herdenk met heilig beven / J.E. Voet - TG
Ps 141 'k Roep, Heer', in angst tot U gevloden / J.E. Voet - Psalm 141
Ps 6 O Heer', Gij zijt weldadig / J.E. Voet - Psalm 6
Ps 103 Loof, loof den Heer', mijn ziel / J.E. Voet - Psalm 103
Ps 15 Wie zal verkeren, grote God / J.E. Voet - Psalm 15
Ps 96 Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere / J.E. Voet - Psalm 96
Ps 32 Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven / J.E. Voet - Psalm 32
Ps 60 O God, hoe hebben wij getreurd / J.E. Voet - Psalm 60
Ps 90 Gij zijt, o Heer', van d' allervroegste jaren / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 90
Ps 69 O God, verlos en red mij uit den nood / J.E. Voet - Psalm 69
Ps 54 O God, verlos mij uit den nood / J.E. Voet - Psalm 54
Ps 119 Welzalig zijn d' oprechten van gemoed / J.E. Voet - Psalm 119
Ps 128 U mag men zalig heten / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 128
Ps 82 In d' achtbre Godsvergaderingen / H. Ghijsen - Psalm 82
Ps 121 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 121
Ps 136 Looft den Heer', want Hij is goed / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 136
Ps 5 Neem, Heer', mijn bange klacht ter oren / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 5
Ps 19 Het ruime hemelrond / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 19
Z10 Bedezang voor het eten / H. Ghijsen - BvE
Ps 55 O God, neem mijn gebed ter oren / J.E. Voet - Psalm 55
Ps 13 Hoe lang, o Heer', mijn toeverlaat / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 13
Ps 39 Ik zei: "Nu zal ik letten op mijn paan / J.E. Voet - Psalm 39
Ps 48 De Heer' is groot; elk zing' Zijn lof / J.E. Voet - Psalm 48
Ps 22 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij / J.E. Voet - Psalm 22
Ps 41 Welzalig hij, die zich verstandig draagt / J.E. Voet - Psalm 41
Ps 61 Wil, o God, mijn bede horen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 61
Ps 17 't Behaag' U, Heer', naar mijn gebed / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 17
Ps 126 Wanneer de Heer', uit 's vijands macht / H. Ghijsen - Psalm 126
Z 7 Bedezang voor de predikatie / H. Ghijsen - BvP
Ps 37 Wees over 't heil der bozen niet ontstoken; / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 37
Ps 89 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen / J.E. Voet - Psalm 89
Ps 148 Looft God, zingt eeuwig 's Heeren lof / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 148
Ps 108 Mijn hart, o Hemelmajesteit / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 108
Ps 73 Ja waarlijk, God is Isrel goed / J.E. Voet - Psalm 73
Ps 80 Neem Isrels Herder, neem ter oren / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 80
Ps 107 Looft, looft den Heer' gestadig / J.E. Voet - Psalm 107
Ps 104 Waak op, mijn ziel, loof d' Oppermajesteit / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 104
Ps 125 Hij zal noch wanklen, noch bezwijken / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 125Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact