Gezangboek.nl Z 8 Morgenzang

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Wij danken U, barmhartig God,
Beschikker van ons deel en lot,
voor Uwe hoed' en trouwe wacht,
ons weer betoond in dezen nacht.

2 Verleen ons, na genoten rust,
opnieuw gezondheid, kracht en lust;
daar 't lichaam, door den slaap verkwikt,
zich weder tot den arbeid schikt.

3 Dat wij ons ambt en plicht, o Heer',
getrouw verrichten tot Uw eer.
Dat Uwe gunst ons werk bekroon',
Uw Geest ons leid' en in ons woon'!

4 Zie op ons neder in gena,
opdat ons werk voorspoedig ga,
en scheld ons alle misdaan kwijt,
o Heer', die vol ontferming zijt.

5 Verlicht ons hart, dat duister is,
wil ons, naar Uw getuigenis,
doen vlieden alle kwade paan,
en ijv'rig in Uw wegen gaan.

6 Schenk Uwen zegen bij Uw Woord;
het rijk des satans word' verstoord;
sterk leraars, sterk onz' overheid,
in 't werk, door U hun opgeleid.

7 Troost allen, die in nood en smart,
tot U verheffen 't angstig hart.
Maak ons in tegenspoeden stil,
hoor ons, o God, om Jezus' wil.

Bron: MZ H. Ghijzen


Ps 142 'k Riep tot den Heer' met luider stem / J.E. Voet - Psalm 142
Ps 131 Mijn hart verheft zich niet, o Heer' / J.E. Voet - Psalm 131


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact