Gezangboek.nl Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning

Verzen:
John Goss
John Goss

1 Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning,
breng uw schatting aan Zijn voet,
die mij door Zijn gunstbetoning
heil, vergeving smaken doet!
Halleluja, halleluja,
prijs de Koning, ’t eeuwig goed.

2 Prijs Hem, die in bange tijden
onzen vaad’ren uitkomst gaf!
Prijs Hem, die ook ons wil leiden,
snel tot hulp en traag tot straf!
Halleluja, halleluja,
d’ eeuwen door tot steun en staf!

3 Vaderlijk wil Hij ons schragen,
kennend onze zwakke kracht,
in Zijn arm beschermend dragen
uit des vijands overmacht.
Halleluja, halleluja,
Hem, die ons verlossing bracht!

4 Bloemen zijn wij, die verkwijnen
en door ’t stormgeweld vergaan.
Zie, wij rijzen en verdwijnen,
waar Gij eeuwig blijft bestaan.
Halleluja, halleluja,
loof Zijn onvolprezen Naam!

5 Eng’len, helpt ons Hem t’ aanbidden,
gij, die ziet Zijn aangezicht!
Zonnen, sterren, buigt te midden
van al ’t schepsel in Zijn licht!
Halleluja, halleluja,
Hem, genadig in ’t gericht!

Bron: TZ81,JH459 Henry Francis Lyte (1793-1847)


O hoogt' en diepte, looft nu God / J.H. Newman, J.J. Thomson, W. Barnard (1920-2010) - TZ76,W457
Grote God, wij loven U / I. Franz (1719-1790), H. Swarth, H. A. van Bakel (1874-1948) - TZ40,UM116,W433
Wij loven U, o God, wij prijzen Uwe naam / Ahasverus van den Berg (1733-1807) - TZ109,UM3,W476
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen / Cornelis Rijnsdorp (1894-1982) - UM7,W426
Ere zij aan God, de Vader / H. Bonar (1808-1889), W. Barnard (1920-2010) - TZ30,UM1,W427
Dankt, dankt nu allen God / Johannes Riemens sr. (1843-1908) - TZ17,UM17
Ik ben U dank verschuldigd / R.M. McCheyne (1813-1843), C.J. Meeuse - ZL39Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact