Gezangboek.nl Beveel gerust uw wegen

Verzen:
J.G. Bastiaans (1812-1875)
J.G. Bastiaans (1812-1875)

1 Beveel gerust uw wegen,
al wat u ít harte deert,
der trouwe hoede en zegen
van Hem, die ít al regeert:
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
Zal ook wel wegen vinden,
waarlangs uw voet kan gaan.

2 Den Heer' moet gij vertrouwen,
begeert gij de uitkomst goed;
Op Hem uw hope bouwen,
zal ít slagen, wat gij doet;
Door uw bekommeringen,
uw klagen in uw pijn,
laat God zich niets ontwringen,
Hij wil gebeden zijn.

3 Uw trouw en Uw genade
o Vader! weet zů goed,
wat nut is of tot schade,
van sterflijk vlees en bloed;
en hebt Ge'iets uitgelezen,
dat werkt Ge'o sterke Held!
En brengt in stand en wezen,
wat Ge U hebt voorgesteld!

4 Eení weg hebt Ge allerwegen!
Geen middel dat U faalt!
Uw doen is louter zegen,
Uw gang met licht bestraald.
Uw werk kan niemand hindíren,
ít blijft rustloos voorwaarts spoÍn,
als Gij, wat voor Uw kindíren
het heilzaamst is, wilt doen.

5 Schoon alle duivels kwamen
om God te wederstaan;
geen helse macht te samen
doet God teruggegaan.
Wat Hij heeft voorgenomen,
hoe lang ook d'uitkomst draalt,
dat moet toch eindílijk komen
aan ít doel, door Hem bepaald.

6 O arme ziel, blijf hopen!
Blijf hopen onverzaagd;
Al spert zich d'afgrond open,
schoon u de kommer plaagt;
God rukt u uit die zorgen,
verwacht alleen Gods tijd,
en eerlang rijst de morgen,
wiens licht uw ziel verblijdt.

7 Schep moed! zeg aan uw smarte
en zorgen: goede nacht!
Laat varen, wat uw harte
in onrust heeft gebracht!
gij wilt toch niet regeren,
als een, die alles kent;
God staat als Heer' der heeren
aan ít hoofd van ít regement.

8 Laat Hem besturen, waken!
ít is wijsheid wat Hij doet;
Hij zal zů alles maken,
dat ge'u verwondíren moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid,
geheel het werk volbracht heeft,
waarom uw oog thans schreit.

9 Wel kan Zijn hulp vertragen,
en ít schijnt soms in den nacht,
alsof geen licht zal dagen,
alsof geen troost u wacht.
Als ging Hij u begeven;
wel kunnen op uw pad
gevaren u omzweven,
alsof u God vergat.

10 Maar zo uw trouw mag blijken,
zo gij Gods wil betracht,
dan doet Hij dí onspoed wijken,
ligt als gij ít minst verwacht;
Hij zal uw hart bevrijden
van dí opgelegden last,
houdt gij slechts onder ít lijden
aan God en godsvrucht vast.

11 Wel u, gij kind der trouwe!
ge'ontvangt dan vůůr Gods troon,
aan díeindpaal van uw rouwe,
uw overwinningskroon.
God zelf reikt u de palmen,
in uwe rechterhand,
en gij zingt vreugdepsalmen
in ít hemels Vaderland!

12 Hoor onze smeekgebeden!
Heer'! red uit allen nood!
Sterk onze wankíle schreden,
en leer ons, tot den dood
op Uwe hoed' en zegen
vertrouwen, vroom van zin;
zo voeren onze wegen,
gewis ten Hemel in!

Bron: TZ12, UM210,LB427 P. Gerhardt (1607-1676), B. ter Haar (1806-1880)


Uit diepe zwarigheden / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL16
Van U zijn alle dingen / Jan de Liefde (1814-1869) - TZ100,UM158,W467Ik wil opstaan en tot mijn vader gaan / R.M. McCheyne (1813-1843), C. J. Meeuse - TZ56
Ga niet alleen door 't leven, die last is u te zwaar / C.W.E. Quandt (1835-1911),J.H. Gunning (1858-1940) - JH53,W505
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doŰn / Petro Parson (1803-1878) - TZ78,SZ95,LB462
Als gí in nood gezeten, geen uitkomst ziet / Johann Friedrich Raeder (1815-1872), P. J. Moeton (1837-1919) - TZ8, JH7
O, welk een macht heeft Uwe liefde / Gerhard Tersteegen (1697-1769),David de Jong - JH200
Nooit kan 't geloof te veel verwachten / H. van Alphen (1746-1803) - TZ70,W364
Rust, mijn ziel! uw God is Koning / P.L. van de Kasteele (1748-1810) - TZ95,G179, W354
Eens was ik een vreemdíling voor God en mijn hart / R.M. MíCheyne (1813-1843), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ28,JH878
Mijn herder is de Heere God / J.S. Irvine(1836 Ė 1887), B. Smilde (1922-2014) - TZ68,JH884,SZ48
Jezus neemt de zondaars aan / Erdmann Neumeister, J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - UM133, W490
Als ik Hem maar kenne / F. von Hardenberg, E.E. Gewin (1843-1909) - G223
'k Heb geloofd en daarom zing ik / Jan-Baptist Mathysen (1817-1909) - UM154,W486
Wat God doet, dat is welgedaan / Samuel Rodigast, Jan Wit (1914-1980) - G186,W472
Wie maar de goede God laat zorgen / Georg Neumark (1621-1681), Abraham Rutgers (1751-1809) - G194,W515
Hij die rustig en stil / John H. Sammis,Johannes de Heer - JH133
Ik geloof (Apostolische geloofsbelijdenis) / Apostolische geloofsbelijdenis - W303 JH460
Ik heb slechts ťťn houvast (HC zondag 1) / H. van 't Veld - W366
Vrolijk kruisdragen / H.F. Kohlbrugge (1803-1875) - ZL55
God is getrouw, Zijn plannen falen niet / Hendrik Pierson (1834-1923) - TZ38,UM119,W237
De kerk van alle tijden / S.J.Stone (1839-1900) - TZ21,UM117Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact